“Jo soc partidària del Pacte (…) crec que pel país és millor que MÉS estigui present a les institucions”. Entrevista a Fina Santiago.

Imatge extreta de www.mespermallorca.cat

Fina Santiago és actualment consellera d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears. No obstant això, la consellera de MÉS compta amb una àmplia trajectòria política dins la política illenca on ha tingut un paper rellevant en els diversos pactes i coalicions progressistes. Ella fou la principal impulsora de la renda social garantida, una política social no condicional, pionera i innovadora, que ha servit per garantir un mínim d’ingressos a col·lectius vulnerables, i a la qual no se li ha donat la importància que hauria de tenir des de l’opinió pública. En aquesta entrevista parlam de de què és la RESOGA, quines finalitats té i sobre quin va ser el procés polític que va conduir a la seva aprovació. També conversam sobre com veu la situació de MÉS per Mallorca com a soci minoritari del Govern i com veu l’escenari polític de cara a les eleccions de 2023.

Bloc I. Entenent la Renda Social Garantida a les Illes; una política social innovadora al sud d’Europa.

Quin és el concepte de renda social garantida a les Illes? Com la vàreu entendre a l’hora de dissenyar-la?

El concepte de renda social garantida parteix de l’assumpció de què anam cap a una societat en la qual no hi ha llocs de feina pel total de la població, d’aquí el debat de reducció a 4 dies la jornada laboral o reducció de l’horari, i per tant hem d’anar cap a un model de protecció social que garanteix uns ingressos mínims per aquells que son expulsats del mercat de treball. El mercat de treball no pot absorbir tota la força de treball dotze mesos a l’any, el mercat és molt competitiu i hi ha persones de difícil inserció laboral que sempre o quasi sempre quedaran fora. Això es podria solucionar si el sistema de protecció enfront de la desocupació fos més ample. Per altra banda, aquí a les Illes, entre 2016 i 2019 havíem detectat un gruix de persones en situació de pobresa crònica: persones vulnerables de difícil reinserció laboral, que duren 1 o 2 mesos en els llocs de treball, per una banda, i moltes dones també amb dificultats per accedir a llocs de treball per problemes de conciliació i mobilitat. Per tant, la nostra renda social no és condicional perquè el nostre mercat de treball, per les seves característiques, no integra i expulsa molts de treballadors de baixa qualificació que no poden competir per segons quins llocs de treball. A més, l’objectiu no ha de ser reproduir un model econòmic de baixa qualificació, sinó que s’ha de promoure un model d’alta qualificació, per tant no podem seguir intentant crear models econòmics que integrin aquestes persones de manera precària. En aquest sentit, pot ser que la renda mínima no sigui necessària en alguns contextos, però aquí sí. Per aquesta raó soc sobiranista, perquè la solució d’un altre lloc no és la solució a les Illes.

Així doncs, les illes han anat una mica a contracorrent en el sentit que ha dissenyat una renda mínima no condicional, en temps on la majoria de rendes mínimes son condicionals a polítiques actives, etc. És així?

En un mercat de treball on hi ha tanta competència i molt pocs llocs de treball de dotze mesos, amb alta temporalitat, i sense una ample protecció en front la desocupació… els menys formats no hi entren. És un context difícil de gestionar per a moltes famílies.

I com està anant la compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital? Quines diferències hi ha?

L’IMV és una gran fita però limitada, tracta la situació de vulnerabilitat a mitjà termini. Et revisa els ingressos de l’any anterior. En aquest cas, el que siguin situacions de vulnerabilitat sobrevinguda, que és el que passa molt sovint a Balears, no els cobreix. A més, a les Illes també cobrim aquelles persones que tenen el NIE caducat, per exemple, però tenen un compte corrent obert perquè en algun moment han treballat aquí. Aquestes persones tampoc no les cobreix l’IMV. Així doncs, crec que la RESOGA s’adapta una mica més a les característiques del mercat de treball de les Illes, molt precari, temporal…

Comparteixes la visió de compartir renda mínima amb ingressos del treball?

Sí, aquest és el nostre model. La RESOGA la pots seguir cobrant si treballes, només se’t fa un càlcul proporcional a partir de X ingressos. És a dir, si ets beneficiari només ho has d’informar a partir d’uns ingressos concrets. És a dir, es considera complementari. Una persona pot estar contractada i seguir rebent beneficis de la RESOGA. Si una família cobra 800 euros de la RESOGA i un dels membres troba un lloc de treball de 500, hem de facilitar que puguin compaginar ambdós ingresos, en aquest cas que hem posat d’exemple í passaria a cobrar 300 euros de renda social, i a la vegada gaudir dels beneficis de la seguretat social, de la cotització per desocupació…

Com va ser el procés polític per aprovar la renda mínima? Hi va haver diferents posicions entre els actors?

Aquí vàrem tenir un ampli suport. Ho vàrem haver d’explicar bé perquè alguns ens reclamaven itineraris d’inserció laboral com a condició per rebre els beneficis. Nosaltres en canvi vàrem proposar passar la llista de beneficiaris al SOIB, que el SOIB els cridi i els orienti laboralment. La funció de Serveis Socials no és la integració laboral. A més totes les entitats socials defensaven una política de renda mínima, encara que va ser una proposta clara de MÉS. Si MÉS no hi hagués estat, segurament no hauria sortit una renda mínima d’aquestes característiques.

Com veus les rendes mínimes del País Basc i Navarra, que són les que més s’apropen als models nòrdics en termes de generositat? Per què allà sí i aquí no?

Jo sempre dic que amb Navarra i el País Basc no ens podem comparar a causa al concert econòmic del qual gaudeixen… nosaltres no podem competir amb ells, en aquest sentit. Nosaltres aquí tenim un mínim de 472 euros, mentre que allà és de 1000 euros. Per exemple, un dia parlant amb el conseller, li vaig demanar: en el cas de les viudes, atès que la majoria cobren 700–800 euros, deuen renunciar a la pensió de viudetat per aferrar-se a la renda mínima, no? La seva resposta fou que no. Elles o ells mantenen la pensió i com que l’IRPF el controlen des d’allà, quan elles declaren, la diferència la ingressen. Així doncs, ells tenen mecanismes de control que aquí no podem implementar, perquè nosaltres no controlam l’IRPF.

Bloc II Escenari polític. Política de coalicions i 2023

Quins problemes s’ha trobat MÉS com a soci minoritari per visibilitzar les fites aconseguides com la RESOGA o la Llei de Residus?

És un dilema permanent entre governs de coalició on sempre hi sol haver un majoritari. Des del meu punt de vista hi ha dues opcions. La primera és la confrontació, i la segona és mostrar clarament la capacitat d’influència. Jo soc partidària de la segona. Des del meu parer, la confrontació pot cohesionar més internament, però no té beneficis pel conjunt de la ciutadania. Per tant, soc partidària de què la comunicació política com a soci minoritari ha de partir de l’assumpció de mostrar el que no es faria si nosaltres no haguéssim estat governant: “si nosaltres no hi haguessin estat, la renda social no hi seria”. A més, no crec que estigui dient cap mentida: hi ha llocs on ha governat el PSOE durant 26 anys on aquesta renda mínima no s’ha implementat, com és el cas d’Andalusia. El mateix passa amb el Decret de la Posidònia, perquè on ha governat el PSOE o altres partits, tampoc s’ha implementat. I fer-ho en positiu perquè la ciutadania vegi la capacitat d’influència que té MÉS. I si hi ha confrontació, s’ha de pactar una manera de resoldre els conflictes, i que s’expressi des de la diferència política i no des del conflicte.

És important estar al Govern, i també comunicar les fites aconseguides. En aquest context, el fet que en Lluís Apesteguia hagi guanyat les primàries de MÉS, i que ell mateix hagi anunciat que ell no formarà part del Govern, quina opinió et genera? Creus que es paga un preu massa alt per estar fora del Govern?

Jo soc partidària del pacte. Primer per una qüestió democràtica i representativa. En segon lloc, crec que l’oposició cohesiona internament i també comporta beneficis, però crec que pel país és millor que MÉS estigui present a les institucions. El Parlament té capacitat d’influència a través de Llei, però sense estar al Govern perds una sèrie de mecanismes d’influència com els Decrets, les decisions diàries… en resum, la gestió pública. En els espais de decisió, o hi ets o no hi ets, i des del meu parer si hi ets la teva capacitat de decisió és més alta. Dit això, en Lluís és el meu candidat, i el que ha dit és que ell no hi vol ser en cas que MÉS no sigui primera força. En aquest sentit, hi ha models alternatius. Jo record el segon pacte, en Biel Barceló no hi era, i hi havia altres consellers, i no va ser un model que anés malament. En Biel tenia un paper de coordinació del partit, de representant del Bloc, de resolució de conflictes polítics… no té per què ser un model contradictori el fet que en Lluís decideixi quedar fora del Govern i que hi hagi persones de MÉS a dins.

Per acabar, on et veus a les eleccions de 2023?

Seguiré essent militant, però no he de tenir cap posició rellevant. He estat tres vegades conselleres i una vegada parlamentària, i no em veig a cap banda amb el mateix pes. Qui sap si una cosa més concreta, però de moment no m’hi veig. A més, soc partidària d’incorporar gent jove a les posicions de director general, etc., i pens que hi ha persones molt ben preparades per assumir aquests càrrecs.

Entrevista realitzada per Llorenç Soler Buades

--

--

--

Portal d’anàlisi política a les Illes Balears 🏝️📃

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Passes Perdudes

Passes Perdudes

Portal d’anàlisi política a les Illes Balears 🏝️📃

More from Medium

Dark Angels Note 82

Slip, slip sliding away?

The dying of an inconvenient Palestinian

{Uplift Gifts}: You Had Me at Hello